Spring til indhold

Ydelser

Sådan hjælper vi!

Teknisk bygherre rådgivning der bringer dig i mål

Som bygherrerådgiver er vi i tæt samarbejde med dig som bygherre. Vi giver professionel byggeteknisk rådgivning, så du kan stille de rigtige krav til bygningen såvel som dine samarbejdspartnere. Vi står klar på side linjen og herfra hjælper vi dig til at træffe de rigtige beslutninger.

”Bygherren skal sammen med bygherrerådgiveren tage stilling til, hvilke rammer og krav, der skal indbygges i aftaler og kontrakter med projekterende, leverandører og entreprenører”

Uanset om dine overvejelser i forhold til tekniske bygherre rådgivning drejer sig om indeklima, materialevalg eller komplicerede konstruktionsløsninger, stiller vi med det stærkeste hold og sikrer at kompetencerne, kommer i spil på den rigtige. Vi sikrer at fundamentet placeres og dimensioneres, så det holder. Vi sikrer et godt indeklima, hvor bygningen kan trække vejret og din miljøpåvirkning reduceres. Vi sikrer at dine valg af materialer fungerer i forhold til situationen.

Vi anerkender, at der ikke er to byggeprojekter som er ens. Derfor er hvert projekt unikt og du får teknisk bygherre rådgivning, som er professionel og nærværende. Torp Development vurderer altid den konkrete situation op imod det ønskede resultat. Herfra sætter vi vores kompetencer og erfaring i spil, således at du via kompetent strategisk og teknisk bygherre rådgivning kommer helt i mål.

 

Ejendomsinvestering der giver det ønskede afkast

Ved investering i ejendomme gælder det om at have både indsigt og udsyn. For ejendomme er mere end glas, beton og mursten. Det er eller bliver et hjem for beboere og virksomheder. Et sted der skal fungere, fordi der er tænkt over detaljerne. Bygningen skal fungere optimalt – ikke bare i dag eller i morgen, men i bygningens levetid. Som investor gælder det om at købe og sælge ejendommen på de helt rette tidspunkter, således at ejendomsinvesteringen giver det ønskede afkast. Vi stiller de rette spørgsmål undervejs i processen. Vi sikrer at væsentlige alternativer er vurderet, så vi ikke går glip af oplagte muligheder.

Vi rådgiver og sikrer, at ejendommen er inden for rammerne af din investeringsramme. Vi ser mulighederne i bygningen og sammenholder dem med dine visioner og strategier.

Ved gennemførelse af en ejendomsinvestering er der mange faldgruber. Der er mange overvejelser i vurderingen af en ejendomsinvestering, hvor vi afhængig af ejendommens alder kigger på huslejeniveau, beliggenhed, stand, krav til løbende vedligeholdelse, skatteforhold og finansiering. Vi har erfaring og kompetence til at sikre, at du bruger pengene rigtigt. Vi sikrer at din ejendomsinvestering matcher din risikoprofil og dit krav til afkast. Torp Development sikrer at din ejendomsinvestering giver det ønskede afkast.

 

Byudvikling der åbner nye muligheder

Hver enkelt by har sin egen situation og sine egne rammebetingelser. Byudvikling handler om at udnytte byens eller bydelens styrker og imødegå de aktuelle svagheder. Byudvikling skal åbne døren for nye muligheder. I Nuuk bidrager vi sammen med private developere til en proces, hvor helhedstænkning og analyser skaber nyt liv. En situation hvor Nuuk-områdets potentiale skal forløses. Vi skaber grobunden for nyt liv, så attraktiviteten og tiltrækningskraften til Nuuk øges. Vi skaber analyser, så der kan træffes de rigtige beslutninger, hvor de langsigtede mål indfries.

Vi udnytter byområdernes potentiale til at udvikle tilpasning af forsyning, trafik, konstruktioner, klima, undervisning og andet der gør Nuuk til et attraktivt sted at besøge, bo, arbejde og leve i.

Befolkningsvandringen fra bygderne til de store byer på vestkysten gør at byerne skal være attraktive, mens der samtidig skal bevares et stærkt samspil omkring bevarelsen af de små samfund. Det kræver omtanke og er en balancegang, hvor både de kommercielle og de offentlige hensyn skal balanceres. Vi rådgiver og tager del i alle faser af byudvikling langs Grønlands vestkyst, hvor vi kan bistå i arbejdet med lokalplaner og ekspropriation, udstykning eller optimering af bebyggelsesprocent.

At foretage byudvikling kræver et komplet overblik over muligheder og restriktioner. Vi sikrer, at byudvikling tager højde for og indarbejder lokalplaner og miljøvurderinger. Gennem kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning sikrer Torp Development, at byudvikling åbner nye muligheder.

Ejendomsadministration der sikrer din investering

Selv som erfaren ejendomsinvestor er der mange arbejdsopgaver og udfordringer i forbindelse med ejendomsadministration. Her kan en professionel partner tage styringen på ind- og udflytninger, regnskaber, opkrævninger, beboerhenvendelser og alle de andre ting, som ejendomsadministration indebærer. For ejendomsadministration er ikke kun administration. Det er et hjem, en arbejdsplads og din investering. Så derfor skal alle lejere og ejere være trygge og tilfredse.

Torp Development sørger for, at ejendomsadministration bliver en overskuelig opgave for dig. For vi vare tager det hele – eller det du gerne vil have, at vi skal håndtere. Vi arbejder konstant på at optimere driften og sikre den løbende økonomi i din investering.

Det går ud over afkastet af din ejendomsinvestering, hvis du ikke har styr på tomgang, restancer, markedsleje og forretningsgangene omkring din ejendom.

Vi yder ejendomsadministration både i udlejningsejendomme, investeringsejendomme og erhvervsejendomme. Med en professionel ejendomsadministration kan vi dække dig af, så vi på baggrund af din erfaring og portefølje reducerer din risiko og styrker din investering.

IKT ledelse sikrer tilgængelig og opdaterede data

Styringen af byggeri er blevet digitalt. I nogle typer projekter at det obligatorisk at der benyttes projektbaserede værktøjer og digitale udbud. Den digitale håndtering sikrer en fast struktur gennem projektering, udbud og licitation, hvor tilgængelige data og dokumenter er 100% opdaterede.  Vi sikrer at de faste strukturer er på plads og at de digitale værktøjer anvendes efter hensigten.

IKT står for informations- og kommunikationsteknologi og dækker den teknologi, som sikrer at brugere får adgang til at redigere, overføre og gemme information omkring aktuelle byggeprojekter. Vi ved at IKT er mere end regler, krav, aftaler, specifikationer og fastlagte ydelser. Som IKT ansvarlig på et byggeprojekt er vi ansvarlige for at der er tovejskommunikation og samarbejde. Vi arbejder for at sikre en harmonisk og værdiskabende anvendelse af redskaberne, hvilket øger produktiviteten i byggeprojektet. Vi sikrer at alle de involverede parter tager deres del af ansvaret og sikrer den nødvendige dokumentation.

Aftalen med bygherre fastlægges i en IKT-aftale, som udgør den samlede dokumentation og hvordan denne udmøntes i praksis af alle de involverede parter. Som IKT ansvarlig sikrer vi som uafhængig IKT-bygherrerådgiver at bygherren får planlagt, projekteret, udført og gennemført et projekt, hvor data er tilgængelige og fuldt opdaterede.

Sådan arbejder vi

Som bygherrerådgiver er vi din forlængede arm gennem hele dit renoverings- og/eller byggeprojekt. Vi varetager dine interesser hele fra afdækningen af de indledende behov til det færdige projekt står klar. Vi sikrer, at byggeprojektet bliver gennemtænkt for derigennem at undgå forkerte beslutninger eller lappeløsninger undervejs.

Torp Development er en lille og kompetent rådgiver, der med base i Grønland og Danmark yder uvildig rådgivning til bygherre inden for en række bygningstekniske områder. Vi bruger vores faglighed og trækker eksterne kompetencer ind, når det er nødvendigt.

Som uvildig bygherrerådgiver arbejder vi målrettet for at dit byggeprojekt leveres som det er aftalt. Til rette tid, i den rette kvalitet og med den udformning, som passer til projektet. Vi udfordrer gerne, men kun inden for de rammer, som vi har aftalt.

Hos Torp Development bruger vi vores kompetencer og mange års erfaring til at optimere byggeprocesserne, så det bare glider. Vi arbejder med lean baserede processer for at sikre kvaliteten af det udførte. Så vi sikrer at projektet gennemføres til den aftalte tid, pris og kvalitet.

Hvordan hjælper vi bygherre?

Der er mange områder i forbindelse med et renoverings- eller byggeprojekt, hvor vores kompetencer kan komme i spil. Fra første kontakt til færdigt byggeprojekt er der mange delelementer, som skal gennemtænkes og forankres i processen, for at alle de involverede med vores støtte og bistand, leverer det ønskede projekt.

Som bygherrerådgiver kan vi have mange roller. Afhængig af dine behov, situationen og opgavens karakter deltager vi i den indledende fase, planlægningen, selve byggeprocessen og i den afsluttende dokumentation.

RÅDGIVNING I DEN INDLEDENDE FASE

 

Idéoplæg

Idéoplægget er vores allerførste reelle bearbejdning af dine tanker, ideer og behov omkring byggeprojektet. Sammen analyseres idéens muligheder og vi kommer med vores vurdering af, hvorvidt det kan realiseres. Det kræver analyse af byggegrund, jordbund, lokalplaner og meget mere.

 

Design

I designet ser vi på, hvordan dit projekt kan realiseres inden for de givne rammer. Det er en visuel proces, hvor projektet tager form og bliver til visuelle beslutningsoplæg i vores computere. Vi sikrer at designet på projektet tilpasses det omgivende miljø og at det i videst muligt omfang er gennemtænkt.

 

Byggeprogram

Byggeprogrammet er en koordinerende sammenfatning af krav og ønsker som udarbejdes, som en behovsbeskrivelse af omfanget kombineret med rammer for økonomi og tid. Der kigges på byggeriets visioner i forhold til bl.a. kvalitet og bæredygtighed. Og endelig udarbejdes krav og ønsker til projektet som helhed f.eks. i forhold til adgangsforhold, parkering, energiforsyning, indeklima og meget andet.

Planlægningsfasen

 

Valg af rådgivere

På baggrund af byggeprogrammet er det muligt at vælge relevante rådgivere, f.eks. arkitekter og ingeniører, der skal bidrage til selve formgivning. Der skal tages til om, hvordan valget skal foregå (f.eks. udbud eller projektkonkurrence), om der skal være prækvalifikationer m.m. Vores opgave er at vejlede dig, således at valget af de helt rigtige rådgivere sker på en betryggende måde.

 

Projektering

På baggrund af materialet fra de valgte rådgivere starter selve projekteringen. Her opsættes strukturer for sikkerhed og den rette organisation til varetagelse af projektet. Der etableres de nødvendige aftaler og relevante forsikringer tegnes.

 

Valg af entreprenør

Et valg af entreprenører varetages typisk med en eventuel prækvalifikation efterfulgt af udbud, bedømmelse, indstilling af kandidater til forhandling og afsluttende med aftaleindgåelse.

Udførelses- og byggefasen

 

Udførelse

Bygherrerådgiveren skal under udførelsen overvåge og sikre at det planlagte byggeri gennemføres som planlagt og aftalt. Vi sikrer, at der føres tilsyn, projektledelse og byggeledelse i forhold til de indgåede aftaler med rådgivere og entreprenører. Vi sikrer kommunikationen mellem parterne, så arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes.

 

Projektopfølgning, processtyring & koordinerende fagtilsyn

En effektiv byggeplads kræver præcis planlægning, hvor alt færdiggøres og leveres i forhold til de aftalte terminer. Med mange involverede parter skal det hele helst følge planen – og eventuelle forsinkelser skal hurtig indhentes og rapporteres til de øvrige. Projektopfølgning og processtyring bidrager til, at udførelsen af projektet svarer overens med projektets intentioner. I et koordinerende fagtilsyn sker en kontrol af selve udførelsen, så det er i overensstemmelse med projektet og de indgåede entrepriseaftaler. Torp Development bruger digitale løsninger (byggeweb) til at koordinere og kvalitetssikre processer og de udførte opgaver.

 

Risikostyring

I forbindelse med et byggeri – stort som lille – er der en del risici, som løbende skal vurderes. Det drejer sig både om økonomiske og byggetekniske, men det gælder også juridiske f.eks. i relation til arbejdsmiljø. Vi sikrer, at risikoniveauet overvåges og styres.

 

Overvågning af økonomien

Under byggeprocessen bliver alle fakturaer godkendt og håndteret af os. Vi følger løbende op og sikrer at de planlagte omkostninger holdes. Eventuelle afvigelser dokumenteres og godkendes på de løbende byggemøder.

Kontakt os

Er du interesseret eller blot har et spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi ser frem til at høre fra dig.